همایش لایحه نویسی و دادرسی مالیاتی

در شرایطی که مؤدیان هر روز نسبت به مالیات های تشخیصی سازمان امور مالیاتی معترض می باشند ، یک مدیر مالی توانا بایستی به آخرین شیوه های لایحه نویسی و دادرسی مالیاتی آگاه باشد.

ثبت نام

نام و نام خانوادگی(ضروری)

زمان و تاریخ

یازدهم بهمن
ساعت ۱5

محل برگزاری

اصفهان، سه راه حکیم نظامی به سمت دروازه شیراز، 

مجموعه فرهنگی ۲۲ بهمن، سالن کوثر

فهرست