جهت ثبت تمامی رویداد های مالی در نرم افزار هاترا، باید ابتدا پایه و اساس آن رویداد ها و اسناد مالی  را ایجاد و تعریف کنید. به همین منظور مواردی مانند ایجاد کدینگ حسابداری، ماهیت حسابها، تعریف شرکت، جاری اشخاص، بستن حساب های موقت و دائم و … باید در این قسمت انجام شوند. (بخش اطلاعات پایه حسابداری – ماژول حسابداری مالی). این قبیل مفاهیم حسابداری را در این دسته از آموزش های سایت هاترا مطالعه می کنید.

آموزش استقرار و پیاده سازی در نرم افزار هاتراآموزش نرم افزار هاترااطلاعات پایه حسابداری

آموزش تعریف کدینگ حسابداری در نرم افزار حسابداری هاترا

question_answer0
آموزش تعریف کدینگ حسابداری در نرم افزار حسابداری هاترا در این مقاله آموزشی سعی داریم شما کاربران، حسابداران و مشتریان…
فهرست